Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur hebben minimaal zitting de voorzitter, een scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester, een diaken en een predikant.
De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen en laat zich in zijn werk bijstaan door taakgroepen.
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en zorgt voor de uitvoering van de besluiten.
De begroting en jaarrekening worden jaarlijks door de kerkeraad vastgesteld.
Voor een periode van vier jaar wordt een beleidsplan opgesteld. In een beleidsplan worden lijnen uitgezet voor het werk in gemeente, kerkenraad en taakgroepen.
Visienota Protestantse Gemeente Winsum Halfambt: Gastvrij-Samenwerkend-Verbindend
  
De leden van de gemeente worden niet alleen over voornemens gehoord, maar over alle belangrijke beleidsvoorstellen zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de Centrumkerk.

Voorzitter                                Jan Hamminga                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.               06 13234248
Scriba                                     Géanne Kremer                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                  06 3059 3563
Postadres kerkelijke post       Hoofdstraat W. 36 9951 AC Winsum

Samenstelling kerkenraad 2021/2022

Dagelijks Bestuur
Jan Hamminga               (voorzitter)              
Geanne Kremer              (scriba)
Ruth Renooij                  (predikant)    
Pieter van Dorp              (Diaconaat/ZWO)
Jan Dijkstra                    (College van Kerkrentmeesters)
                        
Pastoraal ouderlingen
Marja Velzen       
Hanny Zwart
Alie van Dijken
Margriet ter Borg
Roelof Uijtermerk           

Ouderling Kerkrentmeesters
Jan Dijkstra             (voorzitter)
Theo Dijkstra                       
Willem Stavenga


Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Marjan Dijkstra                  (jeugdwerk) 
Laura Dijk                          (jeugdwerk)

Ate Faber


Diakenen
Michel Arnoldus                (voorzitter)
Ytje Rosier                        (secretaris)
Pieter van Dorp                 (penningmeester enl lid Dagelijks Bestuur)
Sieta Stavenga                 (Maaltijdcommissie)
Karola Oudman                (Voedselbank)


Predikant
Ruth Renooij

Pastoraal medewerker

Jacobine Gelderloos


Centraal Aanspreekpunt (adviserend lid)
Wilga Schuuring - Warringa

Gemeenteavond

De leden van de gemeente worden door de kerkenraad in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over voorstellen voor nieuw beleid en de begroting en jaarrekening. Daarvoor worden ongeveer vier keer per jaar alle leden uitgenodigd voor een gemeenteavond. Eerst daarna stelt de kerkenraad met eventuele wijzigingen het beleid vast.

De datum van de volgende gemeenteavond is nog niet bekend.

 

Organogram

Organogram PGWO 2014  

 

De PGWH

Sinds 1 januari 2016 zijn de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum en de Protestantse Gemeente Halfambt gefuseerd. Beide gemeentes gaan samen verder onder de nieuwe naam
Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt (PGWH)

Een levende gemeente... met mensen die samen op veel verschillende manieren hun geloof en verbondenheid handen en voeten geven. Betrokken bij elkaar, bij de plaatselijke gemeente en bij mensen verder weg; om zich heenkijkend om te helpen daar waar nodig is.

Geïnspireer
d ….om vanuit het geloof te werken aan het Koninkrijk van God. Daarbij staande in een lange lijn van mensen die hebben gebouwd aan dat Koninkrijk, hopende dat ook volgende generaties er aan zullen blijven werken.

Een plek voor iedereen.....waar mensen en kerk zich aan elkaar verbinden in leren, vieren, dienen en ontmoeten, door de week en op zondag.Stilstaand bij wat inspireert, in eredienst en meditatie, door bijbelverhalen en verhalen van medemensen, door cursussen en gespreksgroepen.

Een gemeente die openstaat voor ieder die
…op zijn of haar eigen wijze, met zijn of haar talenten. Met elkaar en altijd weer zoekend naar manieren om de Geest te ontvangen voor richting, inspiratie en troost.

Het ontstaan van de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum > lees meer

De geschiedenis van de kerkgebouwen > lees meer