Thema 40 Dagentijd 2021: Levensweg

Eerste zondag 'Wat een plek'
Lezingen: Marcus 1: 12 – 25, Genesis 9: 8 – 17 en Psalm 91
Lied 538 'Een mens te zijn op aarde'
               Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
               is leven van genade buiten de eeuwigheid,
               is leven van de woorden die opgeschreven staan
               en net als jezus worden die't ons heeft voorgedaan.

Jezus gaat naar de woestijn. Daar wordt hij veertig dagen op proef gesteld door Satan.
Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen.

40dagen 1a

  


40dagen 2aEen halve bol, bekleed
met hederablad,
is een verwijzing naar de aarde.
Het altijd groene blad herinnert
aan trouw en onsterfelijkheid. 

 


40dagen 3De stekelige doornbos
verbeeldt de woestijn. 
Pluimen van pampasgras
zijn een verwijzing
naar de engelen
die Jezus in de woestijn
omringen en beschermen.

 

 


Voorjaar

Het licht vlaagt over ’t land in stoten
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronste sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lamm’ren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in ’t gras…
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.

M. Vasalis, uit: Parken en Woestijnen
Uit: Aarden in geloof. Tini Brugge.

 

Tweede Zondag 'Tussen hemel en aarde'
Lezingen: Marcus 9: 2-10 en 1 Koningen 19: 8-15

Tweede zondag 1Boven op de halve bol, bekleed met hedera
die de aarde verbeeldt, groene bladeren
die symbool staan voor de verbinding
tussen hemel en aarde.

Het benadrukt het stille geluksmoment
van Mozes, Elia en Jezus boven op de berg.

40 dagen 2021 2aWitte asperages zijn een verwijzing
naar de wolk die hen overschaduwde.

Liefde
Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.
Mozes, Elia, Jezus op de berg bijeen.
De liefde van de Eeuwige
kent geen begrenzing
van tijd en plaats.

 

 

 

Derde Zondag 'Heilig huis' 
Lezingen: Exodus 20: 1-17 en Johannes 2: vers 13- 22
Lied: 607 'Gij zijt voorbijgaan'
                Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht. 
                De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart.
                In flarden hangt uw woord om onze wereld heen,
                wij leven in u voort, wij zijn met U bekleed.

40 dagen 2021 3b

40 dagen 2021 3c

Heilig Huis
Jezus jaagt de handelaren en geldwisselaars
weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt
maken van het huis van zijn Vader. 

Twee helften boven op de halfronde bolmet
hederadie de aarde verbeeldt. Ze zijn bekleed
met verdorde naalden van de pijnboom. Het is
een verwijzing naar de gespletenheid in de mens.

  

40 dagen 2021 3a


40 dagen 2021 3dIn de uitsparing tussen
de twee helften, korenaren. 
De graankorrel is een beeld
van het leven van Jezus.

Oranje lampionnetjes
vertegenwoordigen
het licht en het goede
in ons leven. 

 Als een phoenix herrezen

tussen muren van onbegrip
kleurt hoop oranje
van een dood die nooit was.

Tomas De Bruyne

 

Vierde Zondag 'In het gras'
Lezingen: Johannes 6: 4-15 en Jozua: 5: 10-12 

40 dagen 2021 4Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus.
Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar
ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen.

40 dagen 2021 4aEr is een jongen met
vijf broden en twee vissen.
Als Jezus daarvan deelt
blijkt er meer dan genoeg
voor iedereen. Er blijven 
zelfs nog twaalf manden over.
In de mand van cornustakken
vijf broden en twee vissen.
Het gras in de mand staat
symbool voor vergankelijkheid.

40 dagen 2021 4b
Brood: In het Nieuwe Testament verwijst brood
naar Jezus als het levende en gebroken brood.
Het goud van de twee vissen herinnert ons
aan Goddelijkheid en eeuwig licht.
De vis is het beeld van Jezus. ICHTHUS.

 

40 dagen 2021 4cGebaar van Liefde
het ruisen van de zee
de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
och oneindig mooi
Het rumoer rond corona
de roep van wanhoop
uren van eenzaamheid
hoe broos zijn wij mensen
in ons eindig bestaan.
Hoe vinden wij hoop
voor een toekomst
vol vlagen van mist.
Kom ons tegemoet .God
en omarm ons
met een gebaar van liefde.

Ds. Annemarie Hagoort, Hilvarenbeek

 

Vijfde Zondag 'Onder de grond'
Lezingen: Johannes 12: 20-33 en Psalm 34

40 dagen 2021 5cEen paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen
Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet
sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan. 

40 dagen 2021 5bDe twee stenen in de schikking
zijn een verwijzing naar de sluitsteen 
van het graf van Jezus.Tevens staan
ze, vanuit de bijbel gezien, symbool
voor het fundament. 
De aarde in de schaal herinnert ons
aan Leven en vruchtbaarheid.
Uit de aarde komt alle leven.

40 dagen 2021 5a

De magnoliatak 

Takken als armen
uitgestrekt naar de hemel
komen tot bloei
in de ruimte van de Eeuwige.

Uit 'Bloemen geven zin' van: Tini Brugge.

 

 

 

 

 

Zesde Zondag Palmpasen 'Op weg, de weg van het kruis, de weg van het Licht' 
Lezingen: Marcus 11: 1-11 en Jesaja 53: 1-7 en 11b-12. 

40 dagen 2021 6cJezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. 
De mensen leggenmantels op de wegen 
zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: Hosanna!

40 dagen 2021 6d

De halve bol die de aarde verbeeldt, 

is bekleed met buxus.
Buxus is het meest gebruikte
alternatief voor de palm.
Het is een verwijzing naar
overwinning en opstanding.
Groen van hoop en leven.
Levensboom die vrucht draagt
leven dat de dood overwint.

 

40 dagen 2021 6e

Paarse tulpen

vormen de weg
die Jezus gaat.
De tulp staat symbool
voor het gebed, 
vanwege de bloembladen
die naar de hemel staan.

 

 

Witte donderdag 'Avond van gedenken'

witte donderdag 2021 1

 

witte donderdag 2021 4Je zegent de
beker met wijn,
breekt en
deelt brood,
zoals je dat
van huis uit
gewend bent.  

witte donderdag 2021 2

 Je zegt:
"Ik ben er niet
om gediend
te worden,
maar om
anderen
te dienen".
Je wast hen
de voeten.

witte donderdag 2021 3

Viooltjes, klein en nederig,

Stralen stil
een geest van dienstbaarheid
en saamhorigheid
die hemel en aarde verbindt
als water, wijn en brood.
Uit: Bloemen in beeld van Tini Brugge.

 

Goede Vrijdag 'Uitgekleed' 

Goede Vrijdag 2021 1Wat is rijkdom.
Is dat in geld
te bevatten?
Geld om te ruilen,
geld of je leven?
Geld om te delen
zonder eigenbaat.   

Goede Vrijdag 2021 4
Judas raakt
in zichzelf
verstrikt.
Zo bouw je
geen kerk
Maar graaf je
je eigen graf?

 

Goede Vrijdag 2021 2


Goede Vrijdag 2021 3

Judaspenning, 

Zilverlingen
is rijkdom geld?
Uit: Bloemen in beeld
van Tini Brugge.

  

 

Pasen: Een nieuwe start
Lezing: Johannes 20: 1-18

Pasen 2021 2Maria is op weg naar
het graf van Jezus.
Maar in het graf liggen
alleen nog wat doeken.
Jezus is weg.

Pasen 2021 6De tuinman
vraagt haar 
wat ze
daar zoekt.
Maria ziet
opeens dat
het niet
de tuinman
is, maar
Jezus! 

 

Pasen 2021 3
Pasen
Licht breekt
het duister:
begin van
leven,
-ongekend,
zichtbaar-
wordt ingeluid.

Pasen 2021 5
Narcissen,
Paastrompetten,
doorbreken
de
doodse
stilte.
en
juichen.

 

 

 

 

 

40 dagen rond 'De zeven Hoofdzonden'
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa

Eerste zondag 'Hebzucht' (Matteus 4: 1 - 11)

40 dagen 1e zondag aJezus wordt op de proef gesteld, maar wij ook.
De onderbroken cirkel is gemaakt van judaspenning.
40dagen 1e zondag 1Een cirkel symboliseert in de bijbel de Eeuwigheid.
Ook kent een cirkel geen eind of begin en het herinnert
ons eveneens aan volmaaktheid of overwinning.
40dagen 1e zondag 2Judaspenning ontleent zijn naam
aan het geld dat Judas kreeg als
loon voor zijn verraad.
40dagen 1e zondag 6De tarwearen herinneren ons aan Christus, het levende brood.
In de opening van de onderbroken cirkel paars/zwart pitriet.
Door de neerdalende spiraal vormt het een verbinding tussen
hemel en aarde, waarin chaos zichtbaar is.
Zeven paarse anemonen symboliseren de zeven 'Hoofdzonden'.
40dagen 1e zondag 440 dagen 1e zondag bDe stenen op de grond verwijzen
ons naar het fundament en aan de
sluitsteen voor het graf van Jezus,
die uiteindelijk wordt afgewenteld.

 

                                                                      Hebben en zijn

40 dagen 1e zondag cOp school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was de werkelijkheid, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid de andere schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken.
En daarboven langzaam worden opgericht.
                                                                   
                                                                     Ed Hoornik.
                                                                    Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

 

 Tweede zondag 'Lusteloosheid' (1 Samuel 16: 14)

40dagen 2e zondag 1

Het paars van de tulpen is een verwijzing naar de liturgische kleur
in deze veertigdagentijd. De tulpen zijn bevestigd aan draden van schapenwol.
De bloem wordt gevoed door de bol aan de onderkant van de plant.
Een tulp verwijst in de bijbel naar het gebed, omdat de bloembladeren open naar de hemel staan.
In een van de stenen is een kaars aangebracht die aangestoken kan worden.

40 dagen 2e zondag 4

 40 dagen 2e zondag 2 40 dagen 2e zondag 3

 

 

 

 

 
In je bestaan
bevestigd zijn,
in het licht
van de Ander staan.

Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

Derde zondag 'Woede' (Johannes 2: 13-21)
Misschien is boosheid niet altijd verkeerd. Maar dat woede, wrok en
wraakzucht
lastige emoties zijn, staat buiten kijf. Ze doen veel kwaad.

40 dagen 3e zondag 1We staan in deze veertigdagentijd elke week stil bij
een van de krachten die ons van God af kunnen houden.
De evangelielezing van deze zondag tekent een Jezus
die profetisch tekeer gaat in de tempel.

40 dagen 3e zondag 4De onderbroken cirkel van judaspenning
is een verwijzing naar geld. In gedroogde
vorm lijken de vliezen, waar de zaden aan
zitten,op zilverlingen.

 

  

40 dagen 3e zondag 3Een roos is symbool van de Liefde. Het rood van de bloem
is de liturgische kleur die ons herinnert aan vuur;
De brandende liefde en de Heilige Geest.
Maar ook als kleur van het bloed en de Liefde die zich offert.

40 dagen 3e zondag 2Doornen takken van de roos zijn een
verwijzing naar
de 'lastige' emoties
binnen dit thema.Evenals een wirwar
van
rood draad, die de heftigheid
hiervan benadrukken.

 

 

 

 

Vierde zondag 'Wellust en Gulzigheid' (2 Samuël 11: 26 - 12: 3 en Matteüs 5:27-30 en 5: 6-8)
De zones van het lichaam zijn verschillend,
het probleem is het zelfde. De rem kan er af vliegen.
40 dagen 4e zondag 17Eten, seks en andere vormen van genot kunnen een obsessie worden.
We lezen uit de Bijbel het protest van Profeet Nathan tegen Davids
begerige diefstal van de vrouw van zijn buurman.
De zoon van David wijst een weg van hongerig en
dorstig leven dat niet beschadigt en geen onheil brengt.

40 dagen 4e zondag 16Riet
Een onderbroken cirkel van riet.
Riet verwijst in de bijbel naar buigzaamheid,
maar ook naar de breekbaarheid er van.
Het geknakte riet zal hij niet breken en
de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.

 

 

 

  

40 dagen 4e zondag 4 Gloriosa
De bloem rondom de rietstengels doen ons denken aan vlammetjes, het vuur.
In de cirkel van riet, de Paradijsvogelbloem, als teken van wellust en gulzigheid.
Daarbinnen elzenproppen als teken van het donker.

40 dagen 4e zondag 240 dagen 4e zondag 1
Het kwaad zwart als de nacht
Splijt en verscheurt
De Eeuwige verzoent en bevrijdt.

 Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge 

 

Vijfde zondag 'Jaloezie en Nijd' (Genesis 4: 1 - 15 en Marcus 10: 35 - 45)

Iets willen hebben wat een ander heeft. En over nijd; een ander iets misgunnen.
Sterke emoties, die tot ongelukken kunnen leiden, zoals bij Kaïn en Abel.
Maar ook bij de leerlingen van Jezus, waarvan er twee graag een voorkeursbehandeling willen. 
Hoe gaan wij hier mee om?

40 dagen 5e zondag 740 dagen 5e zondag 6 

 

 

 

 

 

Rondom de onderbroken cirkel van riet de verbeelding van een 'weg' gemarkeerd
door blauwe distels. In de bijbel zijn distels een verwijzing naar Zonde en Lijden.
Blauw is de kleur van de hemel, Goddelijkheid, oneindigheid, onschuld en trouw.
                                                 Het wordt eveneens in verband gebracht met Maria, zij wordt ook wel de 'hemelkoningin' genoemd.
40 dagen 5e zondag 8Gele narcissen: Het geel is een aanduiding voor Licht, luister, glorie, afgunst en verraad.
Judas wordt met een gele kleur afgebeeld. De narcis herinnert ons aan Jozef en de
overwinning op het egoïsme. Soms wordt hij afgebeeld met een staf waaraan narcissen bloeien.
Een narcis lijkt door haar houding in zichzelf gekeerd. 

 40 dagen 5e zondag b

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesde zondag 'Palmpasen': Hoogmoed/IJdelheid (Marcus 1: 1-11 en Filippenzen 2: 5-11)

40 dagen 6e zondag 6Pauwenveren rondom de onderbroken cirkel van riet.

40 dagen 6e zondag 4Pauw, trots op zijn staart.
Elk jaar verliest hij zijn staartveren.Hij krijgt ze in het voorjaar terug en
juist in deze tijd zal hij zijn staart als een grote waaier met vele ogen opsteken.
De schitterende kleuren werden beschouwd als een verwijzing naar vele deugden.
Zo'n mooi dier kon niet door de zonde bedorven zijn.

 

40 dagen 6e zondag aDe pauw werd dan ook eveneens beschouwd als een beeld van de rechtvaardige.
Hij wordt afgebeeld in Paradijsvoorstellingen. Ook verwijst de vogel in afbeeldingen
naar de opstanding. Legenden vertellen hoe de pauw zijn veren mocht houden,
maar zijn Paradijselijke zang verloor. Daarom krijst en klaagt hij.

De 'weg' verbeeldt door buxus groen.
Groen van Hoop en Leven.
Levensboom die vrucht draagt.
Leven dat de dood overwint.

40 dagen 6e zondag 2Paarse viooltjes als beeld van
ootmoed en dienstbaarheid. 

 

 

 


Witte Donderdag.

witte donderdag 2018 1Leven:
als graankorrels
je verbinden met de aarde.
openbreken,
als kleine bloemen
uit een bol.

witte donderdag 5Een weg gaan
van ondergaan,
groeien, vrucht dragen,
met aren rijk beladen.
Vermalen tot meel,
om brood te worden,
gebroken, gedeeld.
De tafel wacht.

 

 


witte donderdag 4Tulpen met matzes.

Breken en delen
krijgen de smaak
van leven.
Dienen:
Voedsel worden
Voor velen.

 

 

 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag aIn de opening van de onderbroken cirkel van riet een 'boom'.

Boom
Beeld van leven
en Goddelijke
openbaring:

Goede Vrijdag 7.........daarbij was ook
de boom van het leven
middenin de tuin en
de boom van de kennis
van goed en kwaad.
Genesis 2: 9

 Goede Vrijdag 5

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 4Bij de stenen

Je wereld,
je leven,
een woestijn:
verlaten, kil,
eenzaam,
levenloos.
Pijn om verlies,
lijden
om je heen,
Kwaad splijt,
dood doorkruist
je zijn.

Goede Vrijdag 2

Windstilte fluistert:
Ik ben er voor jou,
Jij mag er zijn,
Ik draag jou
zoals jij mij. 

 

 

 

 

 

 

Stille zaterdag
stille zaterdag 1Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jou kijkend kind.
paaskaarsLicht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Tekst; Huub Oosterhuis.

 

 

 


Pasen!
Het gaffelkruis is een kruisvorm die in levende bomen,
met name in essen heel herkenbaar is.
40 dagen pasen 1Deze kruisvorm herinnert aan nieuw leven en is vaak
terug te vinden op de kazuivels van priesters.
Het kruis is opgebouwd uit snoeihout van de druif.
40 dagen pasen 6

 

 

 

 

 

 

 

40 dagen pasen 4Hedera/klimop omvat het geheel,
het verwijst naar trouw en
onsterfelijkheid: altijd groen,
klimt naar het licht en hecht zich.      
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Kleine narcissen, waarin het nieuwe leven zichtbaar wordt.                                                                                                40 dagen pasen 5

Barmhartigheid
bevrijdt uit lijden.

Licht breekt het duister,
leven bloeit:
het kruis wordt levensboom,
de aarde kleurt groen.

Armen strekken zich uit
In een lofzang
en juichen.

Pasen:
Opstaan in het donker,
gericht worden naar het
licht, leven!
                                                                                                                                                    Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

 

 

'Met open handen'
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob


Eerste zondag 40-dagen tijd (Marcus 1: 12-15)

1ezondag 1
Met open handen gaat Jezus de woestijn in. De oude verweerde tak is een verwijzing naar de open handen van Jezus. In de "hand" een vetplant die de ontberingen van de woestijn verbeeldt. De hand is omringd door dor varenblad, evenals de stam. Liturgisch gezien, staat een varen voor nederigheid, omdat ze meestal in de schaduw van grote bomen groeien. De steen waar het geheel op rust is het Fundament.

1ezondag 2

  

 

 

 

  


Tweede zondag 40-dagen tijd (Marcus 9: 2-10 en 8: 27-33)

  2e zondag 1
De verheerlijking op de berg. De 'wolk' in de open hand, waarin hyacinten zijn verwerkt, verwijzen liturgisch gezien naar Hemels verlangen en Vrede. De kleur wit is de vertolking van Vreugde, feest, waarheid en reinheid. Het stuk steen, vanwaar het geheel oprijst, verbeeldt de berg uit het bijbel gedeelte van Marcus. De berg een plek waar de aarde de hemel raakt, een plaats van Goddelijke openbaring.

2ezondag1

 

 

Uit het dal omhoog,
de berg op, de hemel nabij.
In kristalhelder licht
verbonden met verleden en heden
een nieuwe toekomst tegemoet.

Uit "Bloemen geven zin" van Tini Brugge

 

Derde zondag 40-dagen tijd (Johannes 2: 13-22) Handel of bidden?
'Huis van God, moet Huis van gebed zijn' 
3e zondag 1
Gevouwen handen: In en rondom de holte van de verweerde tak die een hand verbeeldt, clematus ranken, die onze zoektocht benadrukt. Daartussen judaspenningen, als zilverlingen, die verwijzen naar de macht van het geld. De tulpen herinneren ons aan het gebed, onze innerlijke wereld. De kleur paars staat liturgisch gezien voor Heilig, Goddelijk, Koninklijk. Het wol rondom de stander en het paars van de tulpen is een verwijzing hiernaar.

3e zondag 2

 

 

 

 

 

Vierde zondag van de veertigdagentijd (Johannes 6: 4-15) Handen die delen
'Vijf broden en twee vissen'

4e zondag 1In de kom van de "hand" een polletje gras. In de bijbel staat gras o.a. symbool als een belangrijke voedingsbron voor de kudde. Het brood is een teken van voedsel en leven, Jezus is zelf het levende brood.Boven op het brood de verbeelding van een vis. De letters van het Griekse woord vis; Ichtus, zijn de beginletters van de woorden van een korte geloofsbelijdenis: Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. De "stam" waar de open hand op rust, is gemaakt van èèn jarig hout van de wilg. Een wilg verwijst in de bijbel naar nieuw leven. Manden worden vaak gevlochten van wilgen tenen.

4e zondag 2

 

 

 

 

 

 
Vijfde zondag in de veertigdagen tijd (Jeremia 31: 31 - 34 en Johannes 12: 20 - 33) Zaaiende handen
 
5e zondag 1
De krans in de "hand" in de vorm van een tak, is gemaakt van tarwe aren. De cyclus van de graankorrel is een beeld van het leven van Jezus. Een cirkel verwijst naar God en symboliseert tevens eeuwigheid en volmaaktheid. Aan een cirkel is geen begin en geen einde. Het stro van de korenaren heb ik gebruikt voor de stam.

5e zondag 2

 

 

 

 

  


Zesde zondag in de veertigdagen tijd (Marcus 11: 1 - 11) Palmzondag. 
 
 
 6e zondag
De intocht in Jeruzalem wordt met 'open armen ontvangen'. Mensen zwaaien Jezus toe en roepen Hosanna. Vanuit de basis gedachte van de open hand, het gaffelkruis, verbeelding van de open armen. De tak is bekleed met buxus, ook wel palmboompje genoemd, het verwijst naar de overwinning van het leven.

  6e zondag 3

 

 

 

 

 

 

 
Witte Donderdag 

DSC05543De verbeelding van de druivenstronk met tulpen en korenaren verwijst naar de dienende taak van Jezus. In de maaltijdviering wordt dit herdacht. Het getal negen zegt ons dat de tijd vol is. De negen tulpen herinneren ons hieraan. Jezus stierf op het negende uur. Negen maanden draagt een vrouw een kind.

Voetwassing: 
Bij de voetwassing staat het dienen eveneens centraal. Jezus zegt: Ik ben er niet om gediend te worden, maar om anderen te dienen.Je wast hen de voeten.

DSC05546
Viooltjes, klein en nederig, 

stralen stil
een geest van dienstbaarheid
en saamhorigheid
die hemel en aarde verbindt
als water, wijn en brood.

 

Goede Vrijdag
Het lijden staat centraal. Bij de schikking met judaspenning, ranonkels en rozenblaadjes:

DSC05530                Tranen
                Uit een gebroken hart
                kleuren de aarde rood: 
                een bloedakker
                tussen zilverlingen. 

DSC05531Als dauwdruppels
van rozenblad
bloeit liefde op, en heelt.
Rode ranonkels getuigen.

Uit: Bloemen in beeld, van Tini Brugge.

 
De rode kleur herinnert ons enerzijds aan bloed en strijd, maar verwijst ook naar het warme Hart, de Liefde, het Vuur en daarmee naar Pinksteren, de kleuren van de Geest.

 

Stille Zaterdag

DSC05554In en rondom de "open hand" bloesemtakken, als teken van Nieuw Leven.

DSC05547

 

 

 

 

 

Pasen
Rondom de nieuwe Paaskaars een bloementuin, met blauwe druifjes en narcissen.

DSC05567Licht breekt
het duister:
begin van leven
-ongekend,
zichtbaar-
wordt ingeluid.

DSC05581Narcissen,
paastrompetten,
doorbreken
de doodse stilte
en juichen.


40 dagen 2019 rond 'Een nieuw begin' 
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob
(Sommige foto's vergroten bij het aanklikken van de foto)

Eerste zondag: 'Een nieuw begin: Kiezen' (Lucas 4: 1-13)
In de woestijn moet Jezus kiezen.
Kiest hij voor wat de duivel hem vertelt, of voor wat God van hem vraagt? 

zondag 1 4aHet vierkant van hout is een verwijzing naar de aarde.
Aarde: Leven en vruchtbaarheid.
Uit de aarde komt alle leven.
De mens is geschapen uit het stof van de aarde (Genesis 2: 7)

Tuin om in te leven.
Een tuin wordt beschouwd als een in cultuur gebracht stuk grond.
Met een hof wordt een omsloten tuin bedoeld.
Hof van Eden (het Paradijs)

In het tweede scheppingsverhaal wordt verteld dat de Eeuwige de Hof van Eden plantte als een woonplaats voor mensen.
De Hof van Eden is het visioen van de toekomst: zo is het bedoeld en daarheen zijn wij op weg.
Paradijs het codewoord voor rijk van heelheid, vrede en geluk.

                     Er zijn daar oeroude tuinen
                     waar je in wieden en plukken mag
                     Je hoeft er niet heen, maar je mag
                     Maar je mag niet alleen.

                     Tekst: Huub Oosterhuis.
                     Uit: Het lied van de grote reis.
                     “Hij brengt mij in een oase van groen” ( Psalm 23 ) 

zondag 1 5bIn de buitenste rand van 'De Tuin'
grijze korstmos als verwijzing naar onthechting

zondag 1 0bOvergang tussen zwart van de dood en
het wit van het hemels licht.
Een kleur die door religieuzen wordt gedragen.

 

 

Het paars herinnert aan de ingetogenheid van de Veertigdagentijd.

 

Tweede zondag: 'Een nieuw begin: wakker worden'
Twee bijbelverhalen: Koningen 19: 8-15a over Elia in de grot en
Lucas 9: 28-36 over Jezus die met zijn leerlingen een berg beklimt
Een grot en een berg- hoogst symbolisch ook voor ons leven:
duister en licht, inkeer en vreugde. Veertigdagentijd en Pasen.

zondag 2 10aOp het vierkant wat de aarde verbeeldt,
een verwijzing naar de “berg”,
plaats van goddelijke openbaring – de aarde raakt de hemel.
In de bijbel wordt de betekenis van Jezus op de berg bevestigd.
De wolk van grijs plantenmateriaal boven
op de berg is een verwijzing hiernaar.

Liefde
Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen (Psalm106: 1-2)
Mozes, Elia, Jezus, op de berg bijeen.
De liefde van de Eeuwige kent geen begrenzing van tijd en plaats.

 zondag 2 7eIn de “tuin” een groene aanvulling van mos
naast de korstmos van de eerste zondag.
Het groen herinnert ons aan de kleur van
het gras in de lente, een teken van
hoop, groei, leven en toekomst.
zondag 2 7b

 

 

 

 

 

Derde zondag: 'Een nieuw begin: Geduld / Ongeduld' 

 3e zondag 5b

 

 

 

 

 

  

Lucas 13: 1-9

3e zondag 1bDe eigenaar van een vijgenboom heeft geduld,
misschien zal de boom volgend jaar vruchten geven.
De vijgenboom verwijst in de bijbel naar Zegen,
vruchtbaarheid: ze wordt genoemd als een van
de zegeningen in het beloofde land (Deuternomium 8: 8)

3e zondag 4b
Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of
onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt.

De vele zaden zijn een beeld van zijn vruchtbaarheid.
De vijg was een belangrijke voedselbron.


3e zondag 4a

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand,
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Uit: Aarden in geloof
Van: Tini Brugge.

 

Vierde zondag 'Een nieuw begin: vergeven'
Lucas 15: 11-22.
De gelijkenis van de verloren zoon.

4e zondag 24De Latijnse naam van deze vierde zondag is 'Laetare'
Op deze dag breekt het licht door en verandert
de liturgische kleur paars even in het rose.

4e zondag JS 6bLaetare
Je verheugen
als leven zich toont
in wat verloren was
als het gevonden wordt  


Onderaan de 'berg' een verwilderde tuin als
verwijzing naar het leven van de verloren zoon.
Boven op de 'berg' twee rode rozen die ons
herinneren aan de vergevende Liefde van
de vader ten opzichte van zijn zoon.

                                                                               

                                                                                De stengels van de rozen zijn omgeven door
                                                                                groene hedera als teken van trouw en onsterfelijkheid. 

4e zondag JS 3a 4e zondag 25b4e zondag JS 2a

  

 

 

5e zondag: Een nieuw begin: 'Genoeg voor iedereen'
Bijbelgedeelte Mattheus 14: 13-21.
De eerste wonderbare spijziging
5e zondag 1a

5e zondag 1bBrood: Leven, offer. In het Oude testament is
brood een van de offergaven voor God.
In de tempel wordt een aparte plaats
voor toonbroden ingericht.
In het Nieuwe Testament verwijst brood
naar Jezus als het levende en gebroken brood.
Gerstebroden werden door arme mensen gegeten.

5e zondag 1cVis: Beeld van Jezus; het Griekse woord voor
vis ICHTHUS is de afkorting van een een korte
geloofsbelijdenis (Jezus Christus Gods Zoon en Verlosser)In het vierkant, blauw geverfde cocosvezel als verwijzing naar het water.

5e zondag 2aGeroepen

Levend
onder een hemel van vrede
aan de navelstreng van het Woord
een begin van gehoor

niet langer doof, denkend:
een stolp van zwijgen
is wat omringt

maar weten: ik ben geroepen
ik beweeg in de huid van mijn naam
ik kom tot mijzelf

een gehoorleven
met overal kleine aanzetten tot handen
o God –
met een stem

Uit: Een werkplaats van leven.
Van: Inge Lievaart.

 

Zesde zondag Palmpasen (de Latijnse naam voor deze zondag is Palmarum- Palmen)
Lucas: 29-40 'Juichen' De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnen komt rijden

6e zondag 2aDe “berg” is bekleed met het groen van de buxus.
Deze verwijst naar overwinning en hoop.
Op de graven van Christenen is vaak een palmblad
afgebeeld als verwijzing naar opstanding.

6e zondag 2cIn het vierkant steen/rots
die ons herinnert aan het
beeld van Jezus zelf als steen,
die tot hoeksteen wordt. Het broodhaantje boven op de berg staat
symbool voor de verloochening van Jezus door Petrus.

 6e zondag 1aOverwinnen en loslaten,

leven en sterven
verbinden
Weten
dat in lijden
door liefde verzoend
nieuw leven
groen ontluikt.

Uit: Bloemen in beeld
Van: Tini Brugge

 

 

Witte Donderdag (Torenkerk)

witte donderdag 3awitte donderdag 2awitte donderdag 1awitte donderdag 4a

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag